Alfa Klub Západ

Stanovy Občanského sdružení

ALFA klub KV

Obsah


Obsah a cíl.................................................................. II

Identifikace sdružení.................................................... II

Účel a předmět činnosti................................................. II

ČLENSTVÍ A PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ............ II

Vznik a zánik členství.................................................... II

Práva členů sdružení..................................................... III

Povinnosti členů sdružení............................................... III

ORGÁNY SDRUŽENÍ....................................................... III

Vymezení orgánů sdružení............................................. III

Členská schůze............................................................. III

Rada sdružení............................................................... IV

Předseda rady sdružení.................................................. IV

Místopředseda rady sdružení........................................... V

Hospodář sdružení.......................................................... V

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ.................................................. V

Majetek sdružení............................................................ V

ZÁNIK SDRUŽENÍ........................................................... V

Sdružení zaniká.............................................................. V


Část I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

čl.1

Obsah a cíl

1) Občanské sdružení ALFA klub KV (dále jen „sdružení“) bylo založeno podle zákona č.83/90 Sb., jehož cílem je sdružování majitelů a příznivců automobilů tovární značky ALFA ROMEO.

 

čl.2

Identifikace sdružení

1) Název sdružení: ALFA klub KV

2) Sídlo sdružení:

3) Působnost: ??

 

čl.3

Účel a předmět činnosti

1) Účel sdružení:

- spolupráce vlastníků a příznivců automobilů tovární značky ALFA ROMEO a všech jejích typů v otázkách technických i společenských

- účelem je především vzájemná výměna zkušeností, získávání a poskytování odborných a praktických informací s provozem těchto automobilů

2) Předmět činnosti:

- pořádání setkání a srazů členů a přátel sdružení, pořádání soutěží

- provozování tématických webových stránek

- propagace značky ALFA ROMEO a sdružení

- spolupráce s dalšími sdruženími a kluby příznivců automobilů v České Republice i v zahraničí

 

Část II.

ČLENSTVÍ A PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

čl.4

Vznik a zánik členství

1) Členem sdružení se může stát kterákoli fyzická a právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov sdružení a s cíli a podá písemnou přihlášku radě sdružení.

2) Členství vznikne na základě rozhodnutí rady sdružení.

3) Členství zaniká rozhodnutím rady sdružení.

- na základě vlastní žádosti člena

- pro hrubé porušení stanov

- úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby


čl.5

Práva členů sdružení

1) Základní práva členů sdružení jsou:

- účastnit se činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení

- navrhovat konkrétní akce a aktivity sdružení

- realizovat prostřednictvím akcí a aktivit sdružení své zájmy a záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry sdružení

- nahlížet do účetních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku sdružení

- při hlasování členské schůze má právo 1 hlasu

 

čl.6.

Povinnosti členů sdružení

1) Základní povinnosti členů sdružení jsou:

- dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí rady sdružení či členské schůze

- vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení

- propagovat a prosazovat zájmy sdružení mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům, občanským iniciativám a dalším třetím osobám

2) Povinností členů sdružení mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena na základě rozhodnutí rady sdružení a členské schůze.

 

Část III.

ORGÁNY SDRUŽENÍ

čl.7

Vymezení orgánů sdružení

1) Orgány sdružení jsou:

- členská schůze

- rada sdružení

- předseda sdružení

- místopředseda sdružení

 

čl.8

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Každý člen sdružení má při hlasování členské schůze jeden hlas.

2) Do působnosti členské schůze patří zejména:

- přijímat, měnit a doplňovat stanovy sdružení

- potvrzovat rozhodnutí rady sdružení

- rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady členských příspěvků

- volit a odvolávat členy rady sdružení a kontrolovat jejich činnost

- schvalovat roční rozpočet sdružení a roční účetní uzávěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků

- rozhodovat o nabytí a převodu majetku a o jeho využití

- schvalovat jednotlivé akce a aktivity sdružení

- schvalovat případnou spolupráci třetích osob na realizaci akcí a aktivit sdružení

- volit ze zvolených členů rady sdružení tajnou písemnou volbou předsedu, místopředsedu a hospodáře sdružení na dobu 1 roku

- odvolávat předsedu, místopředsedu a hospodáře sdružení

3) Členskou schůzi svolává rada sdružení jedenkrát za 12 měsíců

4) Členskou schůzi svolává rada sdružení nejpozději do 1 měsíce, požádá-li o to nadpoloviční většina členů sdružení

5) Z jednání musí být pořízen zápis do kterého má nárok nahlédnout každý člen členské schůze

6) Platného rozhodnutí je dosaženo souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení

 

čl.9

Rada sdružení

1) Rada sdružení řídí činnost sdružení tak, aby byly zajištěny cíle sdružení

2) Rada sdružení má maximálně 5 členů, nejméně však 3 členy a je volena na dobu jednoho roku.

3) Radu sdružení svolává předseda, dle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.

4) Schvaluje směrnice hospodaření a rozhoduje o uvolnění finanční prostředků na akce, které byl radou sdružení vybrány

5) Je povinna zabývat se podněty a návrhy členů a pravidelně je informovat o činnosti sdružení

 

čl.10

Předseda rady sdružení

1) Předseda rady sdružení je statutárním zástupcem sdružení. Jedná navenek jménem sdružení.

2) Předsedu rady sdružení volí členská schůze na dobu 1 roku. Tento orgán sdružení jej rovněž odvolává

3) Do věcné působnosti předsedy rady sdružení  patří zejména:

- svolávat členskou schůzi a radu sdružení

- je povinen svolat členy sdružení do 1 měsíce, pokud o to požádá nejméně 1/3 rady sdružení

- jednat jménem sdružení s třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za sdružení

- zodpovídá za majetek a hospodaření sdružení

- organizovat práce při zániku sdružení

Místopředseda rady sdružení

1) Místopředseda rady sdružení plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě písemného pověření předsedy sdružení.

2) V době nepřítomnosti je zastupován jím pověřeným členem rady sdružení

 

čl.12

Hospodář sdružení

1) Řídí hospodářskou a finanční agendu sdružení.

2) Zabývá se hospodařením, správou majetku, kontrolou účelného vynakládání finančních prostředků a jiného majetku sdružení.

4) Zajišťovat vedení účetnictví sdružení.

3) Předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za minulé období.

 

Část IV.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

čl.13

Majetek sdružení

1) Majetek sdružení činí členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, granty, příjmy z činností při naplňování cílů sdružení, výnosy majetku i jiné formy příjmů.

2) Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými předpisy. Případný příjem z činnosti sdružení bude převeden do fondu sdružení.

 

Část V.

ZÁNIK SDRUŽENÍ

čl.14

Sdružení zaniká

1) Sdružení zaniká rozhodnutím členské schůze o rozpuštění nebo sloučení s jinou organizací a to rozhodnutím 2/3 většiny přítomných členů

2) Členská schůze rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy

3) Při zániku organizace jmenuje členská schůze likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. V případě likvidačního přebytku rozhodne členská schůze o jeho vynaložení.


Vypracoval Hospodář klubu  Bc.Duháček František.